எம்மைப்பற்றி

நாம்

நம் அமைப்பு உலகத் திருக்குறள் இணையக் கல்விக்கழகம்.

இலக்கு

வள்ளுவன் குறளை வையகமெங்கும் பரப்புவது நம் இலக்கு.

தேவை

அதனால் உலகெங்கும் நம் அமைப்புக்குச்சார்பாளர்கள் தேவை.

இந்தியாவில்

குறள்தொடர்பான நம் நாட்டுச் செய்திகளை அயல்நாடுகளுக்குத் தெரிவிப்பது

அயலகத்தில்

அயல்நாட்டுச் செய்திகளை நமக்குத் தெரிவிப்பது

இணைந்தவர்கள்

நம் அமைப்புக்கு அயலக ஒருங்கிணைப்பாளர்களாகத் தொண்டாற்ற இசைவு வழங்கியுள்ள சான்றோர்கள்

உலகெங்கும் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்